Make your own free website on Tripod.com

1000 Names of Lord Vishnu

  

-Vishnu Sahasranamam
7.92 MB MP3

 

1. Om Vishvasmai namah
2. Om Vishnave namah
3. Om Vashatakaaraya namah
4. Om Bhuthabhavyabhavathprabhave namah
5. Om Bhutakrte namah
6. Om Bhutabhrte namah
7. Om Bhaavaya namah
8. Om Bhutatmane namah
9. Om Bhutabhaavanaaya namah
10. Om Putaatmane namah
11. Om Paramaatmane namah
12. Om Muktaanam Paramayai Gataye namah
13. Om Avyayaaya namah
14. Om Purushaaya namah
15. Om Saakshine namah
16. Om Kshethrajnaaya namah
17. Om Aksharaaya namah
18. Om Yogaaya namah
19. Om Yogavidaam netre namah
20. Om Pradhanapurusheshwaraaya namah
21. Om Naarasimhavapushe namah
22. Om Srimathe namah
23. Om Keshavaaya namah
24. Om Purushottamaaya namah
25. 0m Sarvasmai namah
26. Om Sharvaya namah
27. Om Shivaya namah
28. Om Sthanave namah
29. Om Bhutaadaye namah
30. Om Nidhayevyayaaya namah
31. Om Sambhavaya namah
32. Om Bhaavanaaya namah
33. Om Bhartre namah
34. Om Prabhavaaya namah
35. Om Prabhave namah
36. Om Ishvaraaya namah
37. Om Svayambhuve namah
38. Om Shambhave namah
39. Om Aadityaaya namah
40. Om Puskaraakshaaya namah
41. Om Mahasvanaaya namah
42. Om Anaadinidhanaaya namah
43. Om Dhaatre namah
44. Om Vidhaatre namah
45. Om Dhaatave uttamaaya namah
46. Om Aprameyaya namah
47. Om Hrishikeshaya namah
48. Om Padmanabhaaya namah
49. Om Amaraprabhave namah
50. Om Vishwakarmane namah
51. Om Manave namah
52. Om Twashtre namah
53. Om Sthaavishtaaya namah
54. Om Sthaviraaya dhruvaaya namah
55. Om Agrahyaaya namah
56. Om Shaashwathaaya namah
57. Om Krishnaaya namah
58. O m LohithaakShaaya namah
59. Om Pratadardhanaaya namah
60. Om Prabhoothaaya namah
61. Om TrikakubDhaamne namah
62. Om Pavitraaya namah
63. Om Mangalaaya parasmai namah
64. Om Eeshaanaaya namah
65. Om PraaNadhaaya namah
66. Om PraaNaaya namah
67. Om JyeshTaaya namah
68. Om SreshTaaya namah
69. Om Prajaapathaye namah
70. Om Hiranyagarbhaaya namah
71. Om Bhoogarbhaaya namah
72. Om Madhavaaya namah
73. Om Madhusudhanaaya namah
74. Om Ishwaraaya namah
75. Om Vikramine namah
76. Om DhanvinE namah
77. Om MedhavinE namah
78. Om Vikramaya namah
79. Om Kramaaya namah
80. Om Anuttamaaya namah
81. Om DuraaDharshaaya namah
82. Om Krathajnaaya namah
83. Om Krtaye namah
84. Om Aatmavate namah
85. Om Sureshaya namah
86. Om Sharanaaya namah
87. Om Sharmane namah
88. Om Vishwaretase namah
89. Om Prajaabhavaaya namah
90. Om Ahne namah
91. Om Samvatsaraaya namah
92. Om Vyaalaaya namah
93. Om Pratyayaaya namah
94. Om Sarvadarshanaaya namah
95. Om Ajaya namah
96. Om Sarvseshwaraaya namah
97. Om Siddhaaya namah
98. Om Siddhaye namah
99. Om sarvaadhaye namah
100. Om Achyutaaya namah
101. Om Vrashaakapaye namah
102. Om Ameyaatmane namah
103. Om sarvayogavinihi srutaaya namah
104. Om Vasave namah
105. Om Vasumanase namah
106. Om Satyaaya namah
107. Om Samaatmane namah
108. Om Asammitaaya namah
109. Om Samaaya namah
110. Om Amoghaya namah
111. Om Pundareekaakshaaya namah
112. Om VrashakarmaNe namah
113. Om VrashaakruthayE namah
114. Om Rudraaya namah
115. Om Bahushirase namah
116. Om Babhrave namah
117. Om VishwayOnaye namah
118. Om Shuchishravase namah
119. Om Amrataaya namah
120. Om ShaashwathassThaaNave namah
121. Om Varaarohaaya namah
122. Om Mahaatapase namah
123. Om sarvagaaya namah
124. Om SarvavidhbhaanavE namah
125. Om Vishwaksenaaya namah
126. Om Janardhanaaya namah
127. Om Vedaaya namah
128. Om VedavidE namah
129. Om Avyangaaya namah
130. Om Vedaangaaya namah
131. Om VedavidE namah
132. Om Kavaye namah
133. Om LokaDhyakShaaya namah
134. Om SuraaDhyakShaaya namah
135. Om DharmaaDhyakShaaya namah
136. Om Kritaakritaaya namah
137. Om Chaturaatmane namah
138. Om Chaturvyoohaaya namah
139. Om Chaturdamshtraaya namah
140. Om Chathurbhujaaya namah
141. Om BhrajiShNavE namah
142. Om Bhojanaaya namah
143. Om Bhoktre namah
144. Om SahishNave namah
145. Om Jagadaadijaaya namah
146. Om Anaghaaya namah
147. Om Vijayaaya namah
148. Om Jetre namah
149. Om VishwayonayE namah
150. Om PunarvasavE namah
151. Om Upendraaya namah
152. Om Vamanaaya namah
153. Om Praamshave namah
154. Om Amoghaaya namah
155. Om ShuchayE namah
156. Om Oorjithaaya namah
157. Om Ateendraaya namah
158. Om Samgrahaaya namah
159. Om Sargaaya namah
160. Om DhrutaatmanE namah
161. Om Niyamaaya namah
162. Om Yamaaya namah
163. Om Vedyaaya namah
164. Om Vaidyaaya namah
165. Om SadaayoginE namah
166. Om ViraghnE namah
167. Om Madhavaaya namah
168. Om MadhavE namah
169. Om Ateendriyaaya namah
170. Om Mahaamaayaaya namah
171. Om Mahotsaahaaya namah
172. Om Mahabalaaya namah
173. Om MahabuddhayE namah
174. Om Mahaveeryaaya namah
175. Om Mahashaktye namah
176. Om MahadhyutayE namah
177. Om Anirdeshyavapushe namah
178. Om Shrimate namah
179. Om Ameyaatmane namah
180. Om MahadhiDhrushe namah
181. Om Maheshwaasaaya namah
182. Om MaheebharthrE namah
183. Om Srinivaasaaya namah
184. Om SataamgatayE namah
185. Om Aniruddhaaya namah
186. Om Suraanandaaya namah
187. Om Govindaaya namah
188. Om GovidaampatayE namah
189. Om MareechayE namah
190. Om Damanaaya namah
191. Om Hamsaaya namah
192. Om Suparnaaya namah
193. Om Bhujagottamaaya namah
194. Om HiraNyanaabhaaya namah
195. Om SutapasE namah
196. Om Padmanaabhaaya namah
197. Om PrajaapatayE namah
198. Om AmrthyavE namah
199. Om Sarvadhrshe namah
200. Om Simhaaya namah

201. Om SanDhaathrE namah
202. Om SanDhimathE namah
203. Om SThiraaya namah
204. Om Ajaaya namah
205. Om DurmarshaNaaya namah
206. Om ShaasthrE namah
207. Om VishrutaathmanE namah
208. Om SuraarighnE namah
209. Om GuravE namah
210. Om Gurootamaaya namah
211. Om DhaamnE namah
212. Om Satyaayai namah
213. Om Satyaparaakramaaya namah
214. Om Nimishaaya namah
215. Om Animishaaya namah
216. Om SragviNE namah
217. Om VaachaspathayE UdaaraDhiyE namah
218. Om AgraNyE namah
219. Om GraamaNyE namah
220. Om SrimatE namah
221. Om Nyaayaaya namah
222. Om NetrE namah
223. Om SameeraNaaya namah
224. Om SahasramurDhnE namah
225. Om VishwaatmanE namah
226. Om Sahasraakshaaya namah
227. Om SahasrapadE namah
228. Om Aavartanaaya namah
229. Om NivrttaatmanE namah
230. Om Samvrataaya namah
231. Om Sampramardanaaya namah
232. Om Ahah Samvartakaaya namah
233. Om VahnayE namah
234. Om Anilaaya namah
235. Om DharaNeeDharaaya namah
236. Om Suprasaadaaya namah
237. Om PrasannaatmanE namah
238. Om VishwaDhrushE namah
239. Om VishwabhujE namah
240. Om VibhavE namah
241. Om SatkartrE namah
242. Om Satkrutaaya namah
243. Om SaaDhavE namah
244. Om JahnavE namah
245. Om Narayanaya namah
246. Om Naraaya namah
247. Om Asamkhyeyaaya namah
248. Om AprameyaatmanE namah
249. Om Vishishtaaya namah
250. Om ShishtakrutE namah
251. Om ShuchayE namah
252. Om Siddharthaaya namah
253. Om Siddhasamkalpaaya namah
254. Om Siddhidaaya namah
255. Om Siddhisaadhanaaya namah
256. Om VrishaahiNE namah
257. Om Vrushabhaaya namah
258. Om VishnavE namah
259. Om VrishaparvaNE namah
260. Om Vrishodaraaya namah
261. Om Vardhanaaya namah
262. Om Vardhamaanaaya namah
263. Om Viviktaaya namah
264. Om Shrutisaagaraaya namah
265. Om Subhujaaya namah
266. Om Durdharaaya namah
267. Om VaagminE namah
268. Om Mahendraaya namah
269. Om Vasudaaya namah
270. Om VasavE namah
271. Om Naikaroopaaya namah
272. Om Brahadroopaaya namah
273. Om Shipivishtaaya namah
274. Om Prakashanaaya namah
275. Om OjastejOdhyuthiDharaaya namah (ojas-tejo-dhyuthi-dharaaya)
276. Om PrakashaatmanE namah
277. Om Prataapanaaya namah
278. Om Ruddhaaya namah
279. Om Spashtaaksharaaya namah
280. Om Mantraaya namah
281. Om ChandramshavE namah
282. Om BhaskaraDhyutayE namah
283. Om Amruthaamshoodhbhavaaya namah
284. Om BhanavE namah
285. Om ShashabindavE namah
286. Om Sureshwaraaya namah
287. Om AushaDhaaya namah
288. Om Jagataha SEthavE namah
289. Om Satyadharmaparaakramaaya namah
290. Om BhoothabhavyabhavannaaThaaya namah (Bhoota-Bhavya-Bhavan-NaaThaaya)
291. Om Pavanaaya namah
292. Om Paavanaaya namah
293. Om Analaaya namah
294. Om KaamaghnE namah
295. Om KaamakrutE namah
296. Om Kaantaaya namah
297. Om Kaamaaya namah
298. Om Kaamapradaaya namah
299. Om PrabhavE namah
300. Om YugaadikrutE namah
301. Om Yugaavartaaya namah
302. Om Naikamaayaa namah
303. Om Mahaashanaaya namah
304. Om Adrshyaaya namah
305. Om Vyaktaroopaaya namah
306. Om SahsrajitE namah
307. Om AnantajitE namah
308. Om Ishtaaya namah
309. Om Avishishtaaya namah
310. Om Shishteshtaaya namah
311. Om ShikhandinE namah
312. Om Naushaaya namah
313. Om Vrushaaya namah
314. Om KrodhaagnE namah
315. Om Krodhakruthkarthre namah
316. Om VishwabaahavE namah
317. Om Mahidharaaya namah
318. Om Achyutaaya namah
319. Om PraThitaaya namah
320. Om PraaNaaya namah
321. Om PraaNadaaya namah
322. Om Vaasavaanujaaya namah
323. Om Apaam niDhayE namah
324. Om ADhishTaanaaya namah
325. Om Apramattaaya namah
326. Om PrathiShTitaaya namah
327. Om Skandaaya namah
328. Om Skntatharaaya namah
329. Om Dhuryaaya namah
330. Om Varadaaya namah
331. Om Vaayuvaahanaaya namah
332. Om Vaasudevaaya namah
333. Om BruhadbhaanavE namah
334. Om Aadidevaaya namah
335. Om Purandaraaya namah
336. Om Ashokaaya namah
337. Om TaaraNaaya namah
338. Om Taaraaya namah
339. Om Shooraaya namah
340. Om Shauraye namah
341. Om Janeshwaraaya namah
342. Om Anukoolaaya namah
343. Om Shataavartaaya namah
344. Om PadminE namah
345. Om PadmanibhEkshaNaaya namah
346. Om Padmanaabhaaya namah
347. Om AravindaakShaaya namah
348. Om Padmagarbhaaya namah
349. Om ShareerabhrutE namah
350. Om MaharddhayE namah
351. Om Ruddhaaya namah
352. Om VruddhaatmanE namah
353. Om MahaakShaaya namah
354. Om Garudadhwajaaya namah
355. Om Atulaaya namah
356. Om Sharabhaaya namah
357. Om Bhimaaya namah
358. Om Samayajnaaya namah
359. Om HavirharayE namah
360. Om SarvalakshaNalakshaNaaya namah
361. Om LakshmeevatE namah
362. Om Samitimjayaaya namah
363. Om Viksharaaya namah
364. Om Rohitaaya namah
365. Om Maargaaya namah
366. Om HetavE namah
367. Om Damodaraaya namah
368. Om Sahaaya namah
369. Om Mahidharaaya namah
370. Om Mahaabhaagaaya namah
371. Om VegavatE namah
372. Om Amitaashanaaya namah
373. Om Udhbhavaaya namah
374. Om KshobhaNaaya namah
375. Om Devaaya namah
376. Om Srigarbhaaya namah
377. Om Parameshwaraaya namah
378. Om KaraNaaya namah
379. Om KaaraNaaya namah
380. Om KartrE namah
381. Om VikartrE namah
382. Om Gahanaaya namah
383. Om Guhaaya namah
384. Om Vyavasaayaaya namah
385. Om VyavasThaanaaya namah
386. Om SamsThaanaaya namah
387. Om Sthaanadaaya namah
388. Om Dhruvaaya namah
389. Om PararddhayE namah
390. Om Paramaspashtaaya namah
391. Om Tushtaaya namah
392. Om Pushtaaya namah
393. Om ShubhekshaNaaya namah
394. Om Raamaya namah
395. Om Viraamaaya namah
396. Om Virataaya namah
397. Om Maargaaya namah
398. Om NEyaaya namah
399. Om Nayaaya namah
400. Om Anayaaya namah

401. Om Veeraaya namah
402. Om Shaktimataam ShrEshTaaya namah
403. Om Dharmaaya namah
404. Om Dharmaviduttamaaya namah
405. Om VaikunTaaya namah
406. Om Purushaaya namah
407. Om PraaNaaya namah
408. Om PraaNadaaya namah
409. Om PraNavaaya namah
410. Om PruThavE namah
411. Om HiraNyagarbhaaya namah
412. Om Shatrughnaaya namah
413. Om Vyaaptaaya namah
414. Om VaayavE namah
415. Om ADhokshajaaya namah
416. Om RutavE namah
417. Om Sudarshanaaya namah
418. Om Kaalaaya namah
419. Om ParameshTinE namah
420. Om Parigrahaaya namah
421. Om Ugraaya namah
422. Om Samvatsaraaya namah
423. Om Dakshaaya namah
424. Om Vishraamaaya namah
425. Om VishwadakshiNaaya namah
426. Om Vistaaraaya namah
427. Om SthaavarasThaaNavE namah
428. Om PramaaNaaya namah
429. Om Beejaayaavyayaaya namah
430. Om ArThaaya namah
431. Om AnarThaaya namah
432. Om Mahaakoshaaya namah
433. Om Mahaabhogaaya namah
434. Om MahaaDhanaaya namah
435. Om AnirviNNaaya namah
436. Om SthavishTaaya namah
437. Om AbhuvE namah
438. Om Dharmayoopaaya namah
439. Om Mahaamakhaaya namah
440. Om NakshatranemayE namah
441. Om NakshatriNE namah
442. Om Kshamaaya namah
443. Om Kshaamaaya namah
444. Om Sameehanaaaya namah
445. Om Yajnaaya namah
446. Om Ijyaaya namah
447. Om MahEjyaaya namah
448. Om KrutavE namah
449. Om Satraaya namah
450. Om Sataam GatayE namah
451. Om SarvadarshinE namah
452. Om VimuktaatmanE namah
453. Om sarvajnaaya namah
454. Om Jnaanayottamaaya namah
455. Om Suvartaaya namah
456. Om Sumukhaaya namah
457. Om Sookshmaaya namah
458. Om Sughoshaaya namah
459. Om Sukhadaaya namah
460. Om SuhrdE namah
461. Om Manoharaaya namah
462. Om JitakroDhaaya namah
463. Om VirabaahavE namah
464. Om VidaaraNaaya namah
465. Om Swaapnaaya namah
466. Om Svavashaaya namah
467. Om VyaapinE namah
468. Om NaikaatmanE namah
469. Om NaikakarmakrathE namah
470. Om Vatsaraaya namah
471. Om Vatsalaaya namah
472. Om VatsinE namah
473. Om Ratnagarbhaaya namah
474. Om Dhaneshwaraaya namah
475. Om DharmagupE namah
476. Om DharmakrutE namah
477. Om DharmiNE namah
478. Om SatE namah
479. Om AsatE namah
480. Om Ksharaaya namah
481. Om Aksharaaya namah
482. Om AvijnaatrE namah
483. Om SahasraamshavE namah
484. Om VidhaatrE namah
485. Om KrutalakshaNaaya namah
486. Om Gabhasti-NemayE namah
487. Om SatwasThaaya namah
488. Om Simhaaya namah
489. Om Bhutamaheshwaraaya namah
490. Om Aadidevaaya namah
491. Om Mahadevaaya namah
492. Om Deveshaaya namah
493. Om DevabhrudhguravE namah
494. Om Uttaraaya namah
495. Om GopatayE namah
496. Om GoptrE namah
497. Om Jnaanagamyaaya namah
498. Om Puraatanaaya namah
499. Om ShareerabhootabhrtE namah
500. Om BhoktrE namah

501. Om Kapindraaya namah
502. Om BhooridakshiNaaya namah
503. Om Somapaya namah
504. Om Amrutapaaya namah
505. Om Somaya namah
506. Om PuroojitE namah
507. Om Purusattamaaya namah
508. Om Vinayaaya namah
509. Om Jayaaya namah
510. Om Satyasandhaaya namah
511. Om Daashaarhaaya namah
512. Om Saatwataam PatayE namah
513. Om Jeevaaya namah
514. Om VinayitaasaakshiNE namah
515. Om Mukundaaya namah
516. Om Amitavikramaaya namah
517. Om AmbhOnidhayE namah
518. Om AnantaatmanE namah
519. Om MahOdadhishayaaya namah
520. Om Antakaaya namah
521. Om Ajayaa namah
522. Om Mahaarhaaya namah
523. Om Swaabhaavyaaya namah
524. Om Jitaamitraaya namah
525. Om Pramodanaaya namah
526. Om Anandaaya namah
527. Om Nandanaaya namah
528. Om Nandaaya namah
529. Om SathyadharmaNE namah
530. Om Trivikramaaya namah
531. Om MaharshayE Kapilaachaaryaaya namah
532. Om Krutajnaaya namah
533. Om MedineepatayE namah
534. Om Tripadaaya namah
535. Om Tridashaadhyakshaaya namah
536. Om Mahaashrungaaya namah
537. Om KrutaantakrutE namah
538. Om Mahaavaraahaaya namah
539. Om Govindaaya namah
540. Om SusheNaaya namah
541. Om KanakaangadinE namah
542. Om Guhyaaya namah
543. Om Gabheeraaya namah
544. Om Gahanaaya namah
545. Om Guptaaya namah
546. Om Chakragadaadharaaya namah
547. Om Vedase namah
548. Om Swaanghaaya namah
549. Om Ajitaaya namah
550. Om Krishnaaya namah
551. Om DruDaaya namah
552. Om SamkrashaNaayaachyutaaya namah
553. Om Varunaaya namah
554. Om Vaarunaaya namah
555. Om Vrikshaaya namah
556. Om Pushkaraakshaaya namah
557. Om MahaamanasE namah
558. Om BhagavatE namah
559. Om BhagaghnE namah
560. Om AnandinE namah
561. Om VanamaalinE namah
562. Om Halaayudhaaya namah
563. Om Adityaaya namah
564. Om Jyotiraadityaaya namah
565. Om SahishNavE namah
566. Om Gatisattamaaya namah
567. Om SudhanvanE namah
568. Om KhandaparashavE namah
569. Om DaaruNaaya namah
570. Om DraviNapradaaya namah
571. Om DivasprashE namah
572. Om Sarvadgrvyaasaaya namah
573. Om VaachaspatayE' Yonijaaya namah
574. Om TrisaamnE namah
575. Om Saamagaaya namah
576. Om SaamnE namah
577. Om NirvaaNaaya namah
578. Om Bheshajaaya namah
579. Om BhishajE namah
580. Om SamnyaasakrutE namah
581. Om Shamaaya namah
582. Om Shaantaaya namah
583. Om NishTaayai namah
584. Om Shaantyai namah
585. Om ParaayaNaaya namah
586. Om Shubhaangaaya namah
587. Om Shaantidaaya namah
588. Om SrashtE namah
589. Om Kumudaaya namah
590. Om Kuvaleshayaaya namah
591. Om Gohitaaya namah
592. Om GopatayE namah
593. Om GoptrE namah
594. Om Vrushabhaakshaaya namah
595. Om Vrushapriyaaya namah
596. Om AnivartinE namah
597. Om NivruttaatmanE namah
598. Om SamksheptrE namah
599. Om KshemakrutE namah
600. Om Shivaaya namah

601. Om SrivatsavakshasE namah
602. Om Srivaasaaya namah
603. Om SripatayE namah
604. Om Srimataam Varaaya namah
605. Om Sridaaya namah
606. Om Srishaaya namah
607. Om Srinivaasaaya namah
608. Om SrinidhayE namah
609. Om Srivibhaavanaaya namah
610. Om Sridharaaya namah
611. Om Srikaraaya namah
612. Om ShreyasE namah
613. Om SrimatE namah
614. Om Lokatrayaashrayaaya namah
615. Om Swakshaaya namah
616. Om Swangaaya namah
617. Om Shataanandaaya namah
618. Om NandayE namah
619. Om JyothirganEshwaraaya namah
620. Om VijitaatmanE namah
621. Om AvidheyaatmanE namah
622. Om SathkeerthayE namah
623. Om Chinnasamshayaaya namah
624. Om UdheerNaaya namah
625. Om Sarvataschakshushe namah
626. Om Aneeshaaya namah
627. Om ShaashwatasThiraaya namah
628. Om Bhushayaaya namah
629. Om BhushaNaaya namah
630. Om BhutayE namah
631. Om Vishokaaya namah
632. Om Shokanaashanaaya namah
633. Om ArchishmatE namah
634. Om Architaaya namah
635. Om Kumbhaaya namah
636. Om VishuddhaatmanE namah
637. Om Vishodhanaaya namah
638. Om Aniruddhaaya namah
639. Om Apratirathaaya namah
640. Om Pradyumnaaya namah
641. Om Amitavikramaaya namah
642. Om Kaalaneminighne namah
643. Om Viraaya namah
644. Om ShaurayE namah
645. Om Shoorajaneshwaraaya namah
646. Om TrilokaatmanE namah
647. Om Trilokeshaaya namah
648. Om Keshavaaya namah
649. Om KeshighnE namah
650. Om HarayE namah
651. Om Kaamadevaaya namah
652. Om Kaamapaalaaya namah
653. Om KaaminE namah
654. Om Kaantaaya namah
655. Om Kruta Gamaaya namah
656. Om AnirdeshyavapushE namah
657. Om VishnavE namah
658. Om Veeraaya namah
659. Om Anantaaya namah
660. Om Dhananjayaaya namah
661. Om BrahmaNyaaya namah
662. Om BrahmakrutE namah
663. Om BrahmaNE namah
664. Om BrahmaNE namah
665. Om Brahmavivardhanaaya namah
666. Om BrahmavidE namah
667. Om BrahmaNaaya namah
668. Om BrahmiNE namah
669. Om Brahmajnaaya namah
670. Om Brahmanapriyaaya namah
671. Om Mahaakramaaya namah
672. Om MahaakarmaNE namah
673. Om MahaatEjasE namah
674. Om Mahoragaaya namah
675. Om MahaakratavE namah
676. Om MahaayajvanE namah
677. Om Mahaayajnaaya namah
678. Om MahaahavishE namah
679. Om Sthavyaaya namah
680. Om Sthavapriayaaya namah
681. Om Stotraaya namah
682. Om Stutyai namah
683. Om StotrE namah
684. Om RaNapriyaaya namah
685. Om PoorNaaya namah
686. Om PurayitrE namah
687. Om PuNyaaya namah
688. Om PuNyakeerthayE namah
689. Om Anaamayaaya namah
690. Om Manojavaaya namah
691. Om Theerthankaraaya namah
692. Om VasuretasE namah
693. Om Vasupradaaya namah
694. Om Vasupradaaya namah
695. Om Vaasudevaaya namah
696. Om VasavE namah
697. Om VasumansE namah
698. Om HavishE namah
699. Om sadgatayE namah
700. Om SatkratayE namah

701. Om Sattaayai namah
702. Om SadbhootayE namah
703. Om SatparaayaNaaya namah
704. Om Shoorasenaaya namah
705. Om YadushreshTaaya namah
706. Om Sannivaasaaya namah
707. Om Suyaamunaaya namah
708. Om Bhootaavaasaaya namah
709. Om Vaasudevaaya namah
710. Om Sarvaasunilayaaya namah
711. Om Analaaya namah
712. Om DarpaghnE namah
713. Om Darpadaaya namah
714. Om Drptaaya namah
715. Om Durdharaaya namah
716. Om Aparaajithaaya namah
717. Om VishwamoorthayE namah
718. Om MahaamoorathayE namah
719. Om DeeptamoortayE namah
720. Om AmoortimatE namah
721. Om AnekamoortayE namah
722. Om Avyaktaaya namah
723. Om ShatamoortayE namah
724. Om Shataananaaya namah
725. Om Ekasmai namah
726. Om Naikasmai namah
727. Om Savaaya namah
728. Om Kaaya namah
729. Om Kasmai namah
730. Om Yasmai namah
731. Om Tasmai namah
732. Om Padaayaanuttamaaya namah
733. Om LokabandhavE namah
734. Om Lokanaathaaya namah
735. Om Madhavaaya namah
736. Om Bhaktavatsalaaya namah
737. Om Suvarnavarnaaya namah
738. Om Hemaangaaya namah
739. Om Varaangaaya namah
740. Om ChandanaangadinE namah
741. Om VeeraghnE namah
742. Om Vishamaaya namah
743. Om Shoonyaaya namah
744. Om GhrataashishE namah
745. Om Achalaaya namah
746. Om Chalaaya namah
747. Om AmaaninE namah
748. Om Maanadaaya namah
749. Om Maanyaaya namah
750. Om LokaswaaminE namah
751. Om TrilokadhrushE namah
752. Om SumedhasE namah
753. Om Medhajaaya namah
754. Om Dhanyaaya namah
755. Om SatyamedhasE namah
756. Om Dharaadharaaya namah
757. Om Tejovrishaaya namah
758. Om Dyutidharaaya namah
759. Om Sarvashastrabhrutaamvaraaya namah
760. Om Pragrahaaya namah
761. Om Nigrahaaya namah
762. Om Vygraaya namah
763. Om Naikashringaaya namah
764. Om Gadaagrajaaya namah
765. Om ChaturmoortayE namah
766. Om ChaturbaahavE namah
767. Om Chaturvyoohaaya namah
768. Om ChaturgatayE namah
769. Om ChaturaatmanE namah
770. Om Chaturbhaavaaya namah
771. Om ChaturvedavidE namah
772. Om EkapadE namah
773. Om Samaavartaaya namah
774. Om AnivrattaatmanE namah
775. Om Durjayaaya namah
776. Om Duraatikramaaya namah
777. Om Durlabhaaya namah
778. Om Durgamaaya namah
779. Om Durgaaya namah
780. Om Duraavaasaaya namah
781. Om DuraarighnE namah
782. Om Shubhaangaaya namah
783. Om Lokasaarangaaya namah
784. Om SutantavE namah
785. Om Tantuvardhanaaya namah
786. Om IndrakarmaNE namah
787. Om MahaakarmaNE namah
788. Om KrutakarmaNE namah
789. Om Krutaagamaaya namah
790. Om Udbhavaaya namah
791. Om Sundaraaya namah
792. Om Sundaaya namah
793. Om Ratnanaabhaaya namah
794. Om Sulochanaaya namah
795. Om Arkaaya namah
796. Om Vaajasanaaya namah
797. Om SringiNE namah
798. Om Jayantaaya namah
799. Om Sarvavijjayine namah
800. Om Suvarnabindave namah

801. Om Akshobhyaaya namah
802. Om SarvavaageeshwarEshwaraaya namah
803. Om Mahaahrudaaya namah
804. Om Mahagartaaya namah
805. Om Mahabhootaaya namah
806. Om MahanidhayE namah
807. Om Kumudaaya namah
808. Om Kundaraaya namah
809. Om Kundaaya namah
810. Om Parjanyaaya namah
811. Om Paavanaaya namah
812. Om Anilaaya namah
813. Om Amritaashaaya namah
814. Om AmruthavapushE namah
815. Om Sarvajnaaya namah
816. Om Sarvatomukhaaya namah
817. Om Sulabhaaya namah
818. Om Suvrataaya namah
819. Om Siddhaaya namah
820. Om ShatrujitE namah
821. Om Shatrutaapanaaya namah
822. Om Nyagrodhaaya namah
823. Om Udumbaraaya namah
824. Om Ashwatthaaya namah
825. Om ChaNooraandhranishoodhanaaya namah
826. Om Sahasraarchishe namah
827. Om Saptajihwaaya namah
828. Om SaptaidhasE namah
829. Om Saptavaahanaaya namah
830. Om AmoorthayE namah
831. Om Anaghaaya namah
832. Om Achinthyaaya namah
833. Om BhayakruthE namah
834. Om Bhayanaashanaaya namah
835. Om ANavE namah
836. Om BrhatE namah
837. Om Krushaaya namah
838. Om Sthoolaaya namah
839. Om GuNabhrutE namah
840. Om NirguNaaya namah
841. Om MahatE namah
842. Om Adhrutaaya namah
843. Om Svadhrutaaya namah
844. Om Swaasyaaya namah
845. Om Praagwamshaaya namah
846. Om Vamshavardhanaaya namah
847. Om BhaarabhrutE namah
848. Om KaThitaaya namah
849. Om YoginE namah
850. Om Yogishaaya namah
851. Om sarvakaamadaaya namah
852. Om Aashramaaya namah
853. Om ShramaNaaya namah
854. Om Kshaamaaya namah
855. Om SuparNaya namah
856. Om Vaayuvaahanaaya namah
857. Om Dhanurdharaaya namah
858. Om Dhanurvedaaya namah
859. Om Dandaaya namah
860. Om DamayitrE namah
861. Om Damaaya namah
862. Om Aparaajitaaya namah
863. Om Sarvasahaaya namah
864. Om NiyantrE namah
865. Om Aniyamaaya namah
866. Om Ayamaaya namah
867. Om SatwavatE namah
868. Om Saattvikaaya namah
869. Om Satyaaya namah
870. Om SatyadharmaparaayaNaaya namah
871. Om Abhipraayaaya namah
872. Om Priyaarhaaya namah
873. Om Arhaaya namah
874. Om PriyakratE namah
875. Om Preetivardhanaaya namah
876. Om VihaayasagatayE namah
877. Om JyotishE namah
878. Om SuroochayE namah
879. Om HutabhujE namah
880. Om VibhavE namah
881. Om RavayE namah
882. Om Virochanaaya namah
883. Om Sooryaaya namah
884. Om SavitrE namah
885. Om Ravilochanaaya namah
886. Om Anantaaya namah
887. Om HutabhujE namah
888. Om BhoktrE namah
889. Om Sukhadaaya namah
890. Om Naikajaaya namah
891. Om Agrajaaya namah
892. Om AnirviNNaaya namah
893. Om SadaamarshiNE namah
894. Om LokaadhishTaanaaya namah
895. Om Adbhutaaya namah
896. Om Sanaannamaha
897. Om Sanaatanatamaaya namah
898. Om Kapilaaya namah
899. Om KapayE namah
900. Om Apyayaaya namah

901. Om Swastidaaya namah
902. Om SwastikrutE namah
903. Om SwastayE namah
904. Om SwastibhujE namah
905. Om SwastidakshiNaaya namah
906. Om Araudraaya namah
907. Om KundalinE namah
908. Om ChakriNE namah
909. Om VikramiNE namah
910. Om Oorjitashaasanaaya namah
911. Om Shabdaatigaaya namah
912. Om Sabdasahaaya namah
913. Om Shishiraaya namah
914. Om Sharvareekaraaya namah
915. Om Akrooraaya namah
916. Om Peshalaaya namah
917. Om Dakshaaya namah
918. Om DakshiNaaya namah
919. Om KshamiNaam varaaya namah
920. Om Vidvattamaaya namah
921. Om Veetabhayaaya namah
922. Om PuNyashravaNakeerthanaaya namah
923. Om UttaraaNaaya namah
924. Om DushkruthighnE namah
925. Om PuNyaaya namah
926. Om Duswapnaashanaaya namah
927. Om VeeraghnE namah
928. Om RakshaNaaya namah
929. Om SadbhyO namah
930. Om Jeevanaaya namah
931. Om ParyavasThitaaya namah
932. Om Anantaroopaaya namah
933. Om AnantashriyE namah
934. Om JitamanyavE namah
935. Om Bhayaapahaaya namah
936. Om Chaturashraaya namah
937. Om GabheeraatmanE namah
938. Om Vidishaaya namah
939. Om Vyaadishaaya namah
940. Om Dishaaya namah
941. Om AnaadayE namah
942. Om BhuvobhuvE namah
943. Om Lakshmai namah
944. Om Suveeraaya namah
945. Om Ruchiraangadaaya namah
946. Om Jananaaya namah
947. Om JanajanmaadayE namah
948. Om Bheemaaya namah
949. Om Bheemaparaakramaaya namah
950. Om Aadhaaranilayaaya namah
951. Om AdhaathrE namah
952. Om Pushpahaasaaya namah
953. Om Prajaagaraaya namah
954. Om Oordhwagaaya namah
955. Om SatpaThaachaaraaya namah
956. Om PraaNadaaya namah
957. Om PraNavaaya namah
958. Om PaNaaya namah
959. Om PramaaNaaya namah
960. Om PraaNanilayaaya namah
961. Om PraaNabhrutE namah
962. Om PraaNajeevanaaya namah
963. Om Tattwaaya namah
964. Om TattwavidE namah
965. Om EkaatmanE namah
966. Om Janmamrutyujaraatigaaya namah
967. Om Bhoorbhuvaha' swastharave namah
968. Om Taaraaya namah
969. Om SavitrE namah
970. Om Prapitaaamahaaya namah
971. Om Yajnaaya namah
972. Om YajnapatayE namah
973. Om YajvanE namah
974. Om Yajnaangaaya namah
975. Om Yajnavaahanaaya namah
976. Om yajnabhrutE namah
977. Om YajnakrutE namah
978. Om YajninE namah
979. Om YajnabhujE namah
980. Om YajnasaaDhanaaya namah
981. Om YajnaanthakrutE namah
982. Om Yajnaguhyaaya namah
983. Om Annaaya namah
984. Om Annaadaaya namah
985. Om AatmayOnayE namah
986. Om Swayamjaataaya namah
987. Om Vaikhanaaya namah
988. Om Saamagaayanaaya namah
989. Om Devakeenandanaaya namah
990. Om SrashtrE namah
991. Om Kshithishaaya namah
992. Om Paapanaashanaaya namah
993. Om ShankhabhrutE namah
994. Om NandakinE namah
995. Om ChakriNE namah
996. Om ShaarnghaDhanwanE namah
997. Om GadaaDharaaya namah
998. Om RaThaangapaaNayE namah
999. Om AkshObhyaaya namah
1000. Om SarvapraharaNaayudhah namah

English translations to each name